Ta sodba je izjemno pomembna zato, ker je sodišče EU jasno povedalo, da mora privolitev izkazati upravljavec. da je torej dokazno breme v celoti na njem.

Sodba v zadevi C‑16/19 (predhodno odločanje), 11.11.2020

Orange România SA proti Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Orange România SA in Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (nacionalni organ za nadzor nad obdelavo osebnih podatkov, Romunija) v zvezi s tožbo za odpravo odločbe, s katero je zadnjenavedeni organ družbi Orange România naložil globo zaradi zbiranja in hrambe kopij osebnih dokumentov svojih strank brez njihove veljavne privolitve in s katero ji je naložil uničenje teh kopij.

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

Družba Orange România je ponudnica mobilnih telekomunikacijskih storitev na romunskem trgu. ANSPDCP je z odločbo z dne 28. marca 2018 družbi Orange România naložil globo zaradi hrambe kopij osebnih dokumentov svojih strank brez dokaza, da so te stranke v to veljavno privolile, hkrati pa ji je naložila, naj te kopije uniči.

ANSPDCP je v tej odločbi navedel, da je družba Orange România v obdobju od 1. do 26. marca 2018 s fizičnimi osebami pisno sklepala pogodbe o zagotavljanju mobilnih telekomunikacijskih storitev in da so kopije osebnih dokumentov teh oseb priložene tem pogodbam. Po mnenju ANSPDCP ni dokaza, da so njene stranke, k pogodbam katerih so bile priložene kopije njihovih osebnih dokumentov, veljavno privolile v zbiranje in hrambo kopij njihovih osebnih dokumentov.

V teh okoliščinah je Tribunalul București (okrožno sodišče v Bukarešti) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

1. Kateri pogoji morajo biti v skladu s členom 2(h) Direktive 95/46 izpolnjeni, da se lahko šteje, da je izjava volje posebna in informirana?

2. Kateri pogoji morajo biti v skladu s členom 2(h) Direktive 95/46 izpolnjeni, da se lahko šteje, da je izjava volje dana prostovoljno?

Sodba

Člen 2(h) in člen 7(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES ter člen 4, točka 11, in člen 6(1)(a) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta je treba razlagati tako, da mora upravljavec dokazati, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, z aktivnim ravnanjem podal privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov in da je bil ta posameznik predhodno obveščen o vseh okoliščinah te obdelave v razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku.  Le tako mu je omogočeno, da z lahkoto ugotovi posledice te privolitve, tako da je zagotovljeno, da je ta privolitev dana ob popolni seznanjenosti z dejstvi. S pogodbo o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev, ki vsebuje določbo, v skladu s katero je bil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščen o pridobitvi in hrambi kopije njegovega osebnega dokumenta za identifikacijo ter v skladu s katero je v to privolil, ni mogoče dokazati, da je ta posameznik v smislu teh določb veljavno privolil v to pridobitev in hrambo, če:

je upravljavec obdelave podatkov pred podpisom te pogodbe označil polje, ki se nanaša na to določbo,

ali če lahko pogodbene določbe navedene pogodbe zavedejo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,  glede možnosti sklenitve pogodbe, tudi če zavrne privolitev v obdelavo svojih podatkov,

ali če ta upravljavec v prosto izbiro, da se takemu zbiranju in hrambi nasprotuje, neupravičeno poseže s tem, da zahteva, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, da bi zavrnil svojo privolitev, izpolni dodatni obrazec, ki to zavrnitev potrjuje.

Sodišče je tako v celoti sledilo mnenju pravobranilca, ki je prav tako poudaril, da privolitev mora izkazati upravljavec.

Celotna sodba
Sporočilo sodišča za javnost (v angleščini)
Mnenje pravobranilca

Pripravila Nataša Pirc Musar