Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) med drugim določa postopke za sprejem osebe v obravnavo v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda. Osebe se lahko sprejmejo v varovani oddelek s privolitvijo ali brez nje, pod določenimi pogoji, ki jih predpisuje ZDZdr. V nadaljevanju bomo tako govorili tudi o sprejemu v t. i. dom brez privolitve.

Privolitev

Privolitev za sprejem v varovani oddelek mora biti izražena kot svobodna volja osebe, ki temelji na razumevanju položaja in je izoblikovana na podlagi primernega pojasnila o naravi in namenu obravnave. Privolitev mora biti tudi pisna. Zakon predvideva, da je privolitev običajno potrebna, vendar pa obstajajo določene situacije, ko je sprejem mogoč tudi brez privolitve te osebe.

Namestitev v varovani oddelek

Varovani oddelek socialno varstvenega zavoda (SVZ) je namenjen osebam, ki nepretrgoma potrebujejo posebno zaščito in varstvo ter ga ne morejo zapustiti po lastni volji (17. točka 2. člena ZDZdr). Osebe se v varovani oddelek sprejmejo v obravnavo, če je akutno bolnišnično zdravljenje končano ali ni potrebno, če potrebujejo stalno oskrbo in varstvo, ki je ni mogoče zagotoviti doma ali na drug način, ali če predstavljajo tveganje za sebe ali druge zaradi duševne motnje oziroma povedano drugače če ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogrožajo svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzročajo hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, če je to ogrožanje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti ali sposobnosti obvladovanja svojega ravnanja, če navedenih vzrokov in ogrožanja ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči (izven SVZ, v nadzorovani obravnavi), ter če izpolnjuje druge pogoje za sprejem v SVZ, ki jih določajo predpisi s področja socialnega varstva (74. člen ZDZdr).

Brez privolitve

Sprejem v varovani oddelek brez privolitve je tako mogoč le, če oseba ne privoli in so izpolnjeni zgoraj omenjeni pogoji za sprejem. V takih primerih je potreben sklep sodišča (prvi odstavek 75. člena ZDZdr), kjer morajo biti vsi navedeni pogoji izpolnjeni kumulativno, torej hkrati.

Sodni postopek

V sodnih postopkih, ki potekajo na podlagi določb Zakona o duševnem zdravju in na podlagi določb Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) kot splošnem predpisu, morajo sodišča varovati pravice in interese oseb z duševnimi motnjami. To vključuje razlago zakonskih določb tako, da se poudarjeno varujejo pravice in temeljne svoboščine teh oseb. Zadržanje v varovanem oddelku na podlagi sklepa sodišča se lahko določi za največ eno leto, vendar se lahko na predlog direktorja SVZ tudi še podaljša. V teh postopkih običajno sodelujejo tudi sodni izvedenci medicinske stroke, ki podajo mnenje, kakšno je stanje osebe, o kateri se presoja, ter ali resnično potrebuje stalno oskrbo in varstvo.

V primeru sodnih postopkov je priporočljivo angažirati odvetnika, ki se je s podobnimi primeri že srečal, da vam lahko svetuje in vam nudi ustrezno pravno pomoč.

Napisala: Katarina Emeršič Polić, mag. prav.