Dandanes se vse bolj zavedamo pomena humanitarnosti, ki je postala življenjsko pomemben del družbenega in celo ekonomskega sistema. Ogromno dobrodelnih organizacij si na različne načine prizadeva zagotoviti pogoje za boljše življenje številnim posameznikom. Ste vedeli, da lahko tudi sami doprinesete k splošni blaginji družbe in posameznikov? V Sloveniji poznamo kar nekaj načinov in takih pravnoorganizacijskih oblik. V njihovem okviru  se lahko z izvajajo različne dejavnosti, ki omogočajo tovrstna pomoč (društev, nevladnih organizacij, itd.). V tej objavi se bomo osredotočili na organizacijo, ki pri nas vsaj na prvi pogled ni tako prepoznavna, ima pa v družbi pomembno vlogo in velik pomen. Ustanova oziroma fundacija je pravna oseba, ki je ustanovljena za splošno koristen in dobrodelni namen ter tega ne opravlja kot pridobitno dejavnost. V sodobni družbi fundacija igra veliko vlogo pri soustvarjanju splošne blaginje. Kot tudi pri nadaljnjemu razvoju družbe tudi na področju, ki obstaja poleg države in profitnega sektorja.

Fundacija je organizacija, ki ima na določen namen vezano premoženje in je po Zakonu o ustanovah oseba zasebnega prava. Njen namen je, kot rečeno, splošnokoristen ali dobrodelen in naj bi bil trajen.

 

Namen se šteje za splošnokoristnega, če je fundacija ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno. Za dobrodelnega se šteje namen, če je fundacija ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. Krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki, je lahko omejen, vendar pa ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine.

Postopek ustanovitve fundacije

Fundacijo lahko ustanovijo eden ali več ustanoviteljev. Zakon o ustanovah v zvezi s tem ne predvideva nobenih omejitev.  Ustanovitelj je lahko domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Za ustanovitev fundacije je primarno potrebno pripraviti akt o ustanovitvi. V njem je potrebno poleg ostalih zakonskih pogojev predvsem določno opredeliti namen ustanove. Opredeliti je potrebno tudi ustanovitveno premoženje in njegovo vrednost. Akt o ustanovitvi mora biti sestavljen v notarskem zapisu. Priloži se mu potrdilo o obstoju ustanovitvenega premoženja in soglasja članov prve uprave k imenovanju. Vse skupaj se predloži pristojnemu ministrstvu, ki odloča o tem, ali bo izdalo soglasje k aktu o ustanovitvi ali ne.

Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje na fundacijo, ta pa lahko začne izvajati namen, za katerega je ustanovljena. Za podrobnejšo organizacijo fundacije, postopek sprejemanja aktov, kriterije za imenovanje članov organov fundacije, postopek za imenovanje članov organov, pravila o sprejemanju odločitev, določbe o upravljanju in zastopanju fundacije, pristojnosti in naloge drugih organov fundacije (če jih fundacija ima), način razpolaganja s prihodki fundacije, je v določenem roku po prejemu soglasja ministrstva potrebno sprejeti še statut.

Čeprav je postopek ustanovitve fundacije dokaj enostaven, je to področje precej regulirano s strani države. Zato je za uspešno ustanovitev potrebno zadostiti zakonskim zahtevam in pogojem. To velja tako glede vsebine pravnih aktov kot spoštovanja strogo določenih rokov in drugih pravnih formalnosti. Določene posebnosti je moč zaznati tudi na področju davčne politike.

Alja Poljšak

Foto: Sandi Kelc