Mobing na delovnem mestu  – ko odnosi med sodelavci rezultirajo v porušenem zdravstvenem stanju posameznika, je čas za ukrepanje…

Služba žal vse pogosteje postaja prostor, kjer se zaposleni ne počutijo slabo zgolj zaradi slabe klime, slabe organizacije dela in preobremenjenosti. Pogosto je to tudi zaradi trpinčenja oziroma ti. mobinga. Slednji se pojavlja v različnih oblikah; lahko gre za verbalno nasilje, socialno izolacijo, širjenje neresničnih in žaljivih govoric, dodeljevanje del, ki ne ustrezajo izobrazbi in izkušnjam. Pojavlja se celo za fizično in spolno nasilje. Ljudje so takšne situacije primorani tolerirati, zlasti v okviru zadržanja službe, ki jim omogoča vir sredstev za preživetje.

Pomembno je, da zaposleni v primerih ponavljajočega se ali sistematičnega, graje vrednega ali očitno negativnega in žaljivega ravnanja ali vedenja na delovnem mestu ali v zvezi z delom, ustrezno ukrepajo. Nihče ni dolžan prenašati ravnanj, ki nanj delujejo negativno, ki posegajo v njegov ugled in dostojanstvo ter puščajo posledice na njegovem zdravstvenem stanju.

V kolikor se posameznik znajde v krogu trpinčenja, je v prvi vrsti priporočljivo, da začne z vodenjem dnevnika o mobingu. Ta naj vsebuje opis posamičnih dogodkov in navedbo prisotnih prič. Shrani naj vso dokumentacijo (emaile, sms-e, zapisnike sestankov), ki mobing dokazuje.

Pomembno je, da se neprimerna postopanja sodelavcev evidentirajo pristojnemu internemu organu. Vse več odgovornih delodajalcev ima predvidene notranje postopke odkrivanja in preprečevanja mobinga. Poda se prijava na delovno inšpekcijo, ki delodajalcu lahko izreče globo po določbah ZDR-1. V končni fazi se lahko vloži tožba na pristojno delovno sodišče za povrnitev škode, ki jo je delavec utrpel zaradi mobinga. Sodna praksa žal ni naklonjena visokim denarnim odškodninam. Trenutno se, upoštevaje specifičnosti primerov, gibljejo med 3.000,00 EUR in 10.000,00 EUR. Ne glede na dejstvo nizkih odškodnin, je ukrepanje v tovrstnih situacijah pomembno zlasti zato, ker se z ustreznimi notranjimi ukrepi lahko prepreči nadaljnje trpinčenje oziroma se izpostavljenega delavca izloči iz takšnega okolja. V vsakem primeru je to tudi jasen signal in opomin delodajalcu, da si v prihodnosti prizadeva preprečiti pojav takšnih situacij.

Ines Rostohar