Informacije za posameznike po GDPR

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Odvetniška družba Pirc Musar je bila ustanovljena leta 2015, ko sva z odvetništvom začeli dve odvetnici in partnerici v družbi. Več o pravnih področjih, s katerimi se ukvarjamo in o zaposlenih v družbi si lahko preberete na spletni strani www.pirc-musar.si. 

Za namene izvajanja odvetniških storitev – zastopanja na sodiščih in pred drugimi državnimi organi, pravnega svetovanja, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela Odvetniška družba obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše pravne storitve. 

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zakona o odvetništvu. Zavedamo se, da je v odnosu odvetnik stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Odvetniška družba nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.   

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

V odvetniškem spisu (elektronskem in papirnem) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. e pošta in številka telefona,
 5. osebni podatki stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov (zdravstveno stanje, opis škode, dokazi, ki so vezani na predmet zadeve …),
 6. osebne podatke nasprotne stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov.

V aplikaciji e računi za potrebe izdaje računov obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. e pošta in številka telefona,
 5. Stanje zapadlih terjatev,
 6. Specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med odvetniško družbo in stranko. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi.

Na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov (recimo davčnih predpisov), ki terjajo od Odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle v določenih primerih zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije (obveščanja o prispelih sodnih pošiljkah, pošiljanja osnutkov pisanj strankam, pošiljanje e računov itd.). V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana ali na e naslov pisarna (at) pirc-musar.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.pirc-musar.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana ali na e naslov pisarna (at) pirc-musar.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Direktorica družbe: dr. Nataša Pirc Musar

Datum: 26.6.2018